Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Navy MAX, s.r.o.

Obchodní podmínky ke stažení

Obchodní podmínky společnosti Navy MAX, s.r.o. si můžete stáhnout kliknutím na ikonu.

   

Obchodní podmínky

spol. Navy MAX, s.r.o., se sídlem Jelínkova 982/26, 616 00 Brno, IČ: 277 57 404, pro smlouvy o dílo uzavřené touto společností

 

I.
Úvodní ustanovení

1/Nebyly-li písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky pro smlouvy o dílo vydané spol. Navy MAX, s.r.o., se sídlem Jelínkova 982/26, 616 00 Brno, IČ: 277 57 404 (dále také jen jako „Navy MAX“), v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „OP“) smluvní vztahy vznikající mezi společností Navy MAX, jako zhotovitelem a objednavatelem uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo a/nebo v objednávce učiněné objednavatelem (dále také jen „smlouva o dílo“). OP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, přičemž uzavřením smlouvy o dílo objednavatel potvrzuje bez výhrad a připomínek svůj souhlas s těmito OP. Odchylná ujednání obsažená ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto OP.

2/ Dílem se pro účely těchto OP rozumí zejména poskytnutí služby zhotovitelem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), školení v těchto oblastech, realizace kontroly, poradenství, konzultace, koordinace a činnosti související.

 

II.
Zastoupení smluvních stran

Zhotovitel a objednavatel jsou oprávnění určit své zástupce, kteří jsou jednotlivě a/nebo v plném rozsahu zmocněni k tomu, aby za ně jednali v souvislosti s plněním dle smlouvy o dílo. Ukončení uděleného zmocnění, popř. nové jmenování zástupců musí být písemně sděleno druhé smluvní straně a je vůči ní účinné až po doručení písemného prohlášení o této skutečnosti druhé smluvní straně.

 

III.
Platební podmínky a fakturace

1/ Objednavatel je povinen uhradit cenu díla řádně a včas.

2/ Ocitne-li se objednavatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části o více jak 10 dní od sjednaného dne splatnosti, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně budoucích plnění, která podle ujednání smluvních stran měla při obvyklém běhu věcí nastat.

3/ Není-li ve smlouvě nebo v protokole o předání díla dohodnuto jinak - případné reklamace nemají odkladný účinek na povinnost objednavatele zaplatit cenu díla v plné výši a ve sjednané lhůtě pro úhradu ceny díla.

4/ Cena díla může být zhotovitelem změněna zejména v případě:

5/ Objednavatel bere na vědomí, že k ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši podle platných právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

 

IV.
Dodací podmínky

1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

2/ Dojde-li k prodlení s termínem dodání z důvodů vyšší moci (vis major), která neumožní realizaci díla, bude dohodnut s objednavatelem nový termín plnění. V takovém případě se nejedná o prodlení zhotovitele.

 

V.
Práva a povinnosti zhotovitele

1/ Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném termínu a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, není-li ve smlouvě o dílo ujednáno jinak.

2/ Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, poruší-li objednavatel smlouvu o dílo podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s placením faktur (i zálohových) o více než 10 dní, neposkytnutí dostatečné součinnosti mající za následek nemožnost splnění závazků zhotovitele ve sjednaném termínu, místě, množství a kvalitě.

 

VI.
Práva a povinnosti objednavatele

1/ Objednavatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla, zejména pak:

a) umožnit zhotoviteli přístup do sídla/provozovny objednavatele za účelem seznámení se s pracovištěm objednavatele, které je nutnou podmínkou pro realizaci díla; seznámení se s pracovištěm může nahradit záznam dat pro zpracování cenové nabídky služeb podepsaný objednavatelem a zhotovitelem

b) zajistit fyzickou přítomnost osob, kterých se předmět díla (např. školení) týká

c) být přítomen v místě plnění při předání a převzetí díla

2/ Objednavatel je povinen převzít dílo ve sjednaném termínu a při jeho převzetí provést kontrolu díla za účelem zjištění případných vad.

3/ Případné vady díla je objednavatel povinen uvést do protokolu o předání díla.

4/ Objednavatel není oprávněn postoupit pohledávky a/nebo převést závazky vyplývající ze smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.                

 

VII.
Předání a převzetí díla

1/ Zhotovitel je oprávněn plnit předmět díla kdykoliv během lhůty, která je smlouvou určena jako termín dodání díla.

2/ Po úplném zhotovení díla vyzve zhotovitel objednavatele k protokolárnímu převzetí díla.

3/ Objednavatel je povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. V takovém případě je dílo přebíráno s „výhradami“. Tyto vady a nedodělky uvede objednavatel do protokolu o předání díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky do 30 (třiceti) pracovních dnů od podpisu protokolu o předání díla.

4/ O předání a převzetí díla bude objednavatelem a zhotovitelem sepsán předávací protokol.

5/ Objednavatel je v souladu s ust. § 2605 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění povinen od zhotovitele dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad. Odmítne-li objednavatel dílo od zhotovitele převzít či neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost vedoucí k převzetí díla, má se za to, že dílo bylo objednavateli předáno bez výhrad, a to ke dni, kdy mělo být dílo dle výzvy zhotovitele k předání díla objednavateli předáno.

6/ Dojde-li ke zpoždění a/nebo zastavení provádění díla z důvodu porušení smluvních povinností objednavatelem, bude objednavateli předána provedená část díla, je–li to možné. Zároveň bude zhotovitelem fakturou vyúčtována cena provedeného díla. Zhotovitel je v takovém případě dále oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody z důvodu nemožnosti dokončení díla pro překážky na straně objednavatele. V případě, kdy objednavatel odmítne nedokončené dílo převzít, bude objednavateli, na adresu uvedenou v této smlouvě zaslána výzva k převzetí dokončení části díla objednavatelem, a to ve lhůtě dvaceti dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud objednavatel nedokončené dílo v této lhůtě nepřevezme – dílo se považuje za předané v poslední den této lhůty.

 

VIII.
Prohlášení zhotovitele

1/ Zhotovitel tímto prohlašuje, že je kompetentní k poskytování služeb, které jsou předmětem díla dle těchto OP a že má všechna potřebná oprávnění k takové činnosti.

2/ Zhotovitel dále prohlašuje, že odpovídá za správnost vypracované dokumentace, a že vypracovaná dokumentace je v souladu s platnou a aktuální legislativou k datu předání dokumentace objednavateli.

3/ Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody do výše 5 milionů Kč.

 

IX.
Odstoupení od smlouvy

1/ Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně, smlouvě o dílo a těchto OP. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně, které se odstoupení od smlouvy týká.

2/ Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

3/ Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené od smlouvy odstoupit v případě, že:

 

X.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1/ Ocitne-li se objednavatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části o více jak 10 kalendářních dní, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a dále smluvní úrok z prodlení 0,05 %  denně z celé fakturované částky včetně DPH za každý započatý den prodlení s tím, že sjednaný smluvní úrok bude počítán od 11. kalendářního dne prodlení objednavatele. 

2/ Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.           

 

XI.
Další ujednání

1/ Zhotovitel má vůči objednavateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je kryta úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

2/ Při vydávání a předkládání dlužních úpisů a kvitancí se neuplatní domněnky, které stanoví občanský zákoník (jak je specifikováno níže), nýbrž platí jen to, co je v takovém dlužním úpisu, resp. kvitanci výslovně napsáno. Vydá-li zhotovitel potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) týkající se pouze jistiny, neuplatní se domněnka podle § 1949 odst. 1 věty třetí občanského zákoníku, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky, není-li to v kvitanci výslovně uvedeno. Vystaví-li zhotovitel nebo předloží-li objednavatel při opakovaných plněních z téhož právního důvodu kvitanci na plnění splatné později, neuplatní se domněnka podle § 1950 občanského zákoníku, že objednavatel splnil také to, co bylo splatné dříve. Obdrží-li objednavatel dlužní úpis bez kvitance, neuplatní se domněnka podle § 1952 odst. 2 občanského zákoníku, že byl dluh splněn. Vydá-li zhotovitel objednavateli kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis, aniž by objednavatel dluh splnil, nedochází k prominutí tohoto dluhu. Je-li objednavatel vůči zhotoviteli spoludlužníkem a vydá-li zhotovitel jednomu ze spoludlužníků kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis na celý dluh, neuplatní se domněnka podle § 1995 odst. 2 občanského zákoníku, že zhotovitel prominul dluh všem dlužníkům.

 

XII.
Doručování

1/ Smluvní strany se dohodly, že pro doručování veškerých písemných zásilek platí následující ujednání.

2/ Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na jejich adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo, pokud si písemně prokazatelným způsobem neoznámí doručovací adresu jinou. Taková změna je účinná až okamžikem prokazatelného doručení písemného oznámení příslušné smluvní strany o změně doručovací adresy, pokud v něm není stanoveno datum pozdější.

3/Smluvní strany konstatují, že nevyplývá-li z textu smlouvy výslovně jinak, budou písemné dokumenty doručovat osobně, doporučenou poštovní zásilkou či kurýrem nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.  Smluvní strany se zavazují zajistit pravidelné přebírání pošty na svých doručovacích adresách.

 

XII.
Závěrečná ustanovení

1/ Objednavatel souhlasí s využitím osobních údajů pro interní potřeby zhotovitele, tj. vedení zákaznické databáze v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2/ Objednavatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě ceny díla, a že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.

3/ Závazkové vztahy mezi smluvními stranami, neupravené ve smlouvě o dílo nebo v těchto OP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy o dílo.

4/Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1.8.2015 a účinnosti nabývají dnem uzavření příslušné smlouvy o dílo, jejíž jsou součástí.

 

 

V Brně dne 25.7.2015

  Navy MAX, s.r.o.
Ing. Rostislav Fiala – jednatel
vr