Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), snižování úrazovosti a předcházení nemocím z povolání dnes patří k základním prioritám každého tržního odvětví. V oblasti BOZP proto nabízíme odbornou prohlídku provozu, vstupní audit, návrh vhodného řešení, kompletní vypracování a cíleně řízené zavedení systému BOZP.

LEGISLATIVA

 

Problematika BOZP v pracovně právních vztazích je vymezena především zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění), zákonem o dalších požadavcích k zajištění BOZP (zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění) a nařízením vlády o podmínkách k zajištění BOZP (nařízení vlády 361/2007 Sb. v platném znění).

 

Souvisejícími předpisy jsou kupříkladu nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (požadavky na pracoviště a pracovní prostředí), nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (provoz a používání strojů a zařízení), zákon č. 258/2000 Sb. (ochrana veřejného zdraví), zákon č. 373/2013 Sb. (pracovně lékařská péče) nařízení vlády č. 495/2001 Sb. (podmínky poskytování OOPP), nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky při práci na staveništích) a další.

 

NAŠE ŘEŠENÍ

 

Základem je vždy přehledně zpracovaná pravidelně aktualizovaná dokumentace BOZP, směrnice BOZP a vnitřní předpisy BOZP, odpovídající všem legislativním požadavkům, potřebám a přáním zákazníka. Zpracováváme hodnocení rizik, návrh kategorizace prací, seznam pro poskytování OOPP, traumatologický plán, systém bezpečné práce, místní provozně bezpečnostní předpisy (MPBP), pracovní postupy, technologické postupy, pravidla pro nakládání s chemickými látkami a mnohé další. Zajistíme přípravu příslušné části projektové dokumentace, jednáme se stavebním úřadem i odborem hygieny práce krajské hygienické stanice (KHS).

 

V oblasti BOZP provádíme praktická a především srozumitelná vstupní školení BOZP, periodická školení BOZP a mimořádná školení BOZP zaměstnanců na všech pracovních a profesních zařazeních.

 

Dle přání zákazníka zpracujeme přehledný a ucelený harmonogram revizí, zkoušek a kontrol, harmonogram školení a odborných příprav, jejichž platnost průběžně kontrolujeme. 

 

Samostatnou kapitolou je řešení pracovního úrazu, návrh opatření proti jeho opakovanému vzniku, řádné vyhotovení záznamu o úrazu nebo kontrola nemocných.

 

NÁŠ SERVIS

 

V rámci zavedení a následné údržby systému BOZP poskytujeme průběžné konzultace, odborné poradenství a provádíme pravidelnou kontrolní činnost na všech pracovištích, jejíž součástí je roční prověrka BOZP, kde navrhujeme opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

 

Účastníme se ohlášených kontrol, které provádí Oblastní inspektorát práce (OIP) a Krajská hygienická stanice (KHS). Známe náš produkt a umíme svoji práci obhájit.

 

Všem našim zákazníkům je navíc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu k dispozici non-stop linka, kam se mohou kdykoliv obrátit se svými dotazy, požadavky a přáními nejen v oblasti BOZP.

 

Služby v oblasti BOZP poskytujeme v celé České republice.