Požární ochrana (PO)

Důsledné plnění povinností v oblasti požární ochrany (PO) napomáhá předcházet vzniku požárů, ohrožení lidského života a následné likvidaci pojistných událostí. V oblasti PO proto nabízíme nejvhodnější řešení pro dosažení žádoucího stavu.

LEGISLATIVA

 

Problematika PO je vymezena především zákonem o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění) a vyhláškou o požární prevenci (vyhláška č. 246/2001 Sb. v platném znění) spolu s dalšími předpisy.

 

NAŠE ŘEŠENÍ

 

Provádíme kompletní zpracování dokumentace PO spolu s její průběžnou aktualizací. Základem dokumentace je vždy řádné začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí, a to u činností bez zvýšeného požárního nebezpečí a se zvýšeným požárním nebezpečím. Připravíme rovněž požární řád, poplachové směrnice, evakuační plán a grafickou část evakuačního plánu. Zajistíme požárně bezpečnostní řešení, jednáme s Hasičským záchranným sborem (HZS).

 

Provádíme praktická a především srozumitelná vstupní školení PO, periodická školení PO a mimořádná školení PO zaměstnanců na všech pracovních a profesních zařazeních. V rámci školení probíhá u činností se zvýšeným požárním nebezpečím rovněž odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, případně odborná příprava preventisty PO.

 

Dle přání zákazníka zpracujeme přehledný a ucelený harmonogram revizí, zkoušek a kontrol, harmonogram školení a odborných příprav, jejichž platnost průběžně kontrolujeme. 

 

Samostatnou kapitolou je zpracování záznamu o požáru, účast při řešení příčiny požáru a návrh opatření proti jeho opakovanému vzniku.

 

NÁŠ SERVIS

 

Poskytujeme průběžné konzultace, odborné poradenství a kontrolní činnost, jejíž součástí je pravidelná preventivní požární prohlídka a zápis v požární knize.

 

Účastníme se kontrol, které provádí Hasičský záchranný sbor (HZS) a Státní požární dozor (SPD). Známe náš produkt a umíme svoji práci obhájit.

 

Všem našim zákazníkům je navíc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu k dispozici non-stop linka, kam se mohou kdykoliv obrátit se svými dotazy, požadavky a přáními nejen v oblasti PO.

 

Služby v oblasti PO poskytujeme v celé České republice.