Revize PO - servis

Zajištění a následná údržba věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a požárního značení patří k základním požadavkům na všech druzích pracovišť. V zájmu dosažení žádoucího stavu proto nabízíme řešení zahrnující jejich dodání, instalaci, kontroly a revize.

LEGISLATIVA

 

Problematika věcných prostředků požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, hasiva a příměsi do hasiv, požární příslušenství) a požárně bezpečnostních zařízení (hydranty, požární dveře, požární uzávěry, požární klapky, požární ucpávky) je zakotvena v zákoně o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění) a vyhlášce o požární prevenci (vyhláška č. 246/2001 Sb. v platném znění) spolu s dalšími předpisy.

 

 

NAŠE ŘEŠENÍ

 

Prostřednictvím našeho servisního střediska zajišťujeme dodání a případnou instalací věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a požárního značení v požadovaném množství. V souladu s právními a ostatními předpisy provádíme rovněž pravidelné kontroly a revize věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení v požadované četnosti a rozsahu.

 

Smyslem dodání, respektive instalace je dosažení žádoucího stavu v oblasti vybavenosti pracoviště pro případ vzniku požáru a dalších mimořádných událostí. Smyslem pravidelně prováděných kontrol a revizí je řádné zhodnocení skutečného stavu věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení za účelem zachování žádoucího stavu.

 

Dodání, respektive instalaci věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a požárního značení provádíme na základě přání zákazníka, a to při zohlednění požadavků právních a ostatních předpisů a znění požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ). V případě nutnosti provádíme rovněž drobné stavební práce, jako malování a podobně.

 

Průběh kontrolních a revizních úkonů odpovídá požadavkům právních a ostatních předpisů, závazným metodickým pokynům a doporučením výrobce. Dokladem je písemný záznam o provedené kontrole, respektive revizní zpráva obsahující stanovené náležitosti včetně případných nedostatků, jejichž odstranění na požadavek zákazníka bezodkladně provádíme.