Školení PO

Řádně a prokazatelně proškolení, případně odborně připravení zaměstnanci na všech pracovních i profesních zařazeních jsou základním předpokladem dosažení žádoucího stavu v požární ochraně a současně opatřením v prevenci vzniku požárů na pracovištích.

Důsledně provedená vstupní školení a pravidelně opakovaná periodická školení, případně odborná příprava pomáhají udržovat a dále rozšiřovat nezbytné kvalifikační předpoklady k prevenci vzniku požárů, vyhlášení požárního poplachu, prvotnímu hasebnímu zásahu, evakuaci osob, shromáždění osob a poskytnutí osobní nebo věcné pomoci veliteli zásahu.

 

Naše školení, případně odborné přípravy jsou praktické a srozumitelné, určené zaměstnancům na všech pracovních a profesních zařazeních. Plně v souladu s požadavky zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, norem a směrnic provádíme nejčastěji následující školení, případně odbornou přípravu.

  • školení zaměstnanců PO
  • školení vedoucích zaměstnanců PO
  • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
  • odborná příprava preventisty PO

U všech námi prováděných školení PO a odborných příprav v PO průběžně kontrolujeme termín jejich platnosti, na který naše zákazníky vždy v předstihu upozorňujeme.

 

Školení PO a odbornou přípravu v PO provádíme v celé České republice.